باران چت: باران چت|چتروم باران|ادرس همیشگی چت باران http://sahar-chat.tk 2018-02-20T10:41:15+01:00 text/html 2017-10-29T18:28:09+01:00 sahar-chat.tk omid araz ناز چت تبریز ها ناز چت ترکی زبانان چت روم http://sahar-chat.tk/post/63 ناز چت &nbsp;تبریز ها ناز چت ترکی زبانان چت روم&nbsp;<em style="color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; line-height: 25.2px; text-align: justify; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">یاشاسین</em><span style="color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; line-height: 25.2px; text-align: justify;">&nbsp;چت کلمه ای آذری، از ترکیب دو واژه ی&nbsp;یاشا و&nbsp;سین چتاست.&nbsp;یاشا یعنی زنده باش و سین به معنای نسبت دادن چیزی به کسی است در حالت سوم شخص مفرد است. پس در کل، کلمه&nbsp;یاشاسین&nbsp;یعنی زنده باشد که وقتی برای چت مکانی مانند آذربایجان استفاده میشود :&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; line-height: 25.2px; text-align: justify; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><em style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">یاشاسین آذربایجان</em></strong><span style="color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; line-height: 25.2px; text-align: justify;">، معنی زنده باد آذربایجان میدهد. چت&nbsp;</span><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; font-family: SYekan, tahoma; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 16px; line-height: 25.2px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">معانی دیگر یاشا:</h2><ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; line-height: 25.2px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div id="toc" class="toc" style="border: 1px solid rgb(162, 169, 177); padding: 7px; font-size: 13.3px; display: table; zoom: 1; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(248, 249, 250);"><div class="toctitle" style="direction: rtl; text-align: center;"></div><div><br></div><ul style="list-style-type: none; margin: 0.3em 0px; padding: 0px; list-style-image: none; text-align: right;"><li class="toclevel-1 tocsection-7" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0.5em; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">منابع</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-8" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#.D9.BE.DB.8C.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.A8.D9.87_.D8.A8.DB.8C.D8.B1.D9.88.D9.86" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0.5em; color: rgb(34, 34, 34);">۸</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">پیوند به بیرون</span></a></li></ul></div><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span id="تبارشناسی"></span><span class="mw-headline" id=".D8.AA.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.DB.8C">تبارشناسی</span><span class="mw-editsection" style="-webkit-user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&amp;action=edit&amp;section=1" title="ویرایش بخش: تبارشناسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">واژه جلایر از نام یکی از قبیله‌های بزرگ و مهم مغول ریشه گرفته است.<sup id="cite_ref-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B5_2-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B5-2" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup>&nbsp;اغلب سلسله&nbsp;<i>ایلکا</i>&nbsp;یا&nbsp;<i>ایلکانیان</i>&nbsp;نیز نامیده می‌شود. نام ایلکا از ایلقه نویان (یعنی امیر ایلقه) پدر جد شیخ حسن گرفته شده است که در مقام یکی از فرماندهان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88" class="mw-redirect" title="هولاکو" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">هولاکو</a>&nbsp;سهم عمده‌ای در فتح&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C" title="آسیای مرکزی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آسیای مرکزی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9" title="خاور نزدیک" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خاور نزدیک</a>&nbsp;به دست مغولان داشت. فرزندان او نیز در اشرافیت نظامی امپراتوری ایلخانی مقام والایی یافتند و چند تن از آنان توانستند خواتین خاندان هولاکو را به عقد نکاح خود درآورند. از آن میان حسین نوه ایلقه با دختر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86" class="mw-redirect" title="ارغون" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایلخان ارغون</a>&nbsp;به نام اولجتای ازدواج کرد و شیخ حسن بزرگ مؤسس آل جلایر فرزند این دو بود.<sup id="cite_ref-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B5_2-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B5-2" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span id="تاریخچه"></span><span class="mw-headline" id=".D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87">تاریخچه</span><span class="mw-editsection" style="-webkit-user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&amp;action=edit&amp;section=2" title="ویرایش بخش: تاریخچه" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><table class="infobox" style="font-size: 12.32px; border: 2px solid rgb(42, 75, 141); color: black; margin: 0.5em 1em 0.5em 0px; padding: 0.2em; float: left; clear: left; text-align: right; line-height: 1.5em; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 249, 250);"><tbody><tr style="border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(42, 75, 141); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(42, 75, 141);"><th colspan="8" class="center" style="width: 213px; text-align: center; vertical-align: top; padding: 3px 3px 0px; border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(42, 75, 141); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(42, 75, 141); border-bottom-width: 2px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(42, 75, 141); font-size: 13.552px; background: rgb(234, 243, 255);"><div class="center" style="width: 213px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><div class="floatnone" style="margin-right: auto; margin-left: auto;"><br></div></div></th></tr><tr><td colspan="8" style="vertical-align: top; font-size: 11.088px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(42, 75, 141); padding: 0px 5px; background: rgb(234, 243, 255);"><font style="color: rgb(84, 89, 93);">یلاد</font></td></tr><tr><td colspan="8" style="vertical-align: top; font-size: 11.088px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(42, 75, 141); padding: 0px 5px; background: rgb(234, 243, 255);"><b><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85" class="mw-redirect" title="عیلام" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عیلام</a></b>&nbsp;<font style="color: rgb(84, 89, 93);">۲۷۰۰–۵۳۹ پ</font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">بود با آغاز حملات تیمور به ایران. تیمور به سال&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C" class="mw-redirect" title="۱۳۸۵ میلادی" style="font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۳۸۵</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;سلطانیه و در سال</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۳۹۳ (میلادی)" style="font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۳۹۳</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;پس از شکست دادن آل مظفر بغداد را متصرف شد. سلطان احمد توانست بگریزد و کمی بعد دوباره به بغداد بازگشت و حکومتش را از سرگرفت.</span><sup id="cite_ref-7" class="reference" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-7" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۷]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;اما وقت موج سوم حملات تیمور آغاز شد، سلطان احمد را یارای مقاومت نبود. لاجرم بغداد در ۲۷ ذوالقعده&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B0%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۸۰۳ (قمری)" style="font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۸۰۳</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">/ ۹ ژوئیه&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۴۰۱ (میلادی)" style="font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۴۰۱</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;با یورش وحشتناکی تصرف شد، تیمور دستور قتل‌عام بیرحمانه مردم شهر را صادر کرد. سلطان احمد به&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)" title="سلطنت مملوک (مصر)" style="font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ممالیک</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;پناه برد و مدتی به همراه&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81" class="mw-redirect" title="قره یوسف" style="font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قرایوسف قراقویونلو</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;در قلعه‌ای محبوس بود. پس از آزادی قرایوسف به تبریز رفت و سلطان احمد به بغداد برگشت تا اینکه قرایوسف وی را در جنگی شکست داد، اسیرش ساخت و سپس گردنش را زد.</span><sup id="cite_ref-8" class="reference" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-8" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۸]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;کمی بعد قراقویونلوها شاه ولد را شکست داده و بغداد را متصرف شدند.</span><sup id="cite_ref-.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.DA.A9.D8.A7_4-2" class="reference" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.DA.A9.D8.A7-4" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;دیگر سلاطین آل جلایر به سلطنت خود در شوشتر و سپس حله ادامه دادند. آخرین سلطان جلایری، سلطان حسین دوم بود که پس از سقوط حله به دست قراقویونلوها کشته شد (۳ ربیع‌الاول&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B3%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۸۳۵ (قمری)" style="font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۸۳۵</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;ق/۹ نوامبر&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۴۳۱ (میلادی)" style="font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۴۳۱م</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">).</span><sup id="cite_ref-.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.DA.A9.D8.A7_4-3" class="reference" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.DA.A9.D8.A7-4" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></td></tr></tbody></table><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span id="فرهنگ_و_هنر_جلایری"></span><span class="mw-headline" id=".D9.81.D8.B1.D9.87.D9.86.DA.AF_.D9.88_.D9.87.D9.86.D8.B1_.D8.AC.D9.84.D8.A7.DB.8C.D8.B1.DB.8C">فرهنگ و هنر جلایری</span><span class="mw-editsection" style="-webkit-user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&amp;action=edit&amp;section=3" title="ویرایش بخش: فرهنگ و هنر جلایری" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">در این دوره هنر نگارگری ایران از اهمیت والایی برخوردار شد. فعالیت‌های هنری آنان در تبریز و به ویژه در بغداد متمرکز بود یعنی جایی که نمونه‌های برجسته‌ای از معماری آنان حفظ شده است. از شاعران برجسته این دوره&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C" title="سلمان ساوجی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سلمان ساوجی</a>و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="عبید زاکانی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عبید زاکانی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C" class="mw-redirect" title="حافظ شیرازی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">حافظ شیرازی</a>&nbsp;در شیراز است.<sup id="cite_ref-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B9_9-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B9-9" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۹]</a></sup>&nbsp;گفته شده که شیخ اویس نقاش زبردستی بوده و سلطان احمد نیز گویا در موسیقی و نقاشی دستی داشته است. عمارت دولتخانه تبریز از آثار به جای مانده از این دوره است که در زمان شیخ اویس بنا شده است.<sup id="cite_ref-.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.DA.A9.D8.A7_4-4" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.DA.A9.D8.A7-4" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span id="زبان_و_مذهب"></span><span class="mw-headline" id=".D8.B2.D8.A8.D8.A7.D9.86_.D9.88_.D9.85.D8.B0.D9.87.D8.A8">زبان و مذهب</span><span class="mw-editsection" style="-webkit-user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&amp;action=edit&amp;section=4" title="ویرایش بخش: زبان و مذهب" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">آل جلایر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C" class="mw-redirect" title="زبان ترکی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان ترکی</a>&nbsp;را در عراق عرب رواج دادند. چنانچه گفته شده در این دوره زبان ترکی پس از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C" title="زبان عربی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان عربی</a>&nbsp;زبان اکثریت مردم این نواحی گردید.<sup id="cite_ref-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B9_9-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B9-9" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۹]</a></sup>&nbsp;آل جلایر در حوزه مذهبی گرایش‌های شیعی بی‌چون و چرایی از خود نشان دادند، چنان‌که از انتخاب نام‌های علی، حسن و حسین هویداست. یک اشاره صریحتر در این زمینه می‌تواند وصیت شیح حسن بزرگ باشد که در هنگام مرگ سفارش کرد تا در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81" title="نجف" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نجف اشرف</a>&nbsp;به خاک سپرده شود. مع‌الوصف توجیهی برای عدم وجود اشارات و قواعد شیعی بر روی مسکوکات آل جلایر وجود ندارد، مگر آنکه قبول کنیم گرایش سلاطین این سلسله به تشیع، ضرورتاً شکل نمایشی و گرایش اتباع آنان را به این مذهب را در پی نداشته است.<sup id="cite_ref-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B9_9-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A2.DA.98.D9.86.D8.AF_.DB.B1.DB.B9-9" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۹]</a></sup></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span id="فرمانروایان_آل_جلایر"></span><span class="mw-headline" id=".D9.81.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.D8.B1.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.A7.D9.86_.D8.A2.D9.84_.D8.AC.D9.84.D8.A7.DB.8C.D8.B1">فرمانروایان آل جلایر</span><span class="mw-editsection" style="-webkit-user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&amp;action=edit&amp;section=5" title="ویرایش بخش: فرمانروایان آل جلایر" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">اسامی فرمانروایان این دودمان به این ترتیب هستند:<sup id="cite_ref-10" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-10" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱۰]</a>&nbsp;چت</sup></p><ul style="list-style-type: disc; margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: start;"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF" class="mw-redirect" title="شیخ حسن بزرگ" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شیخ حسن بزرگ</a>&nbsp;(<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7%DB%B3%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۷۳۶ (قمری)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۷۳۶</a>&nbsp;ق/<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۳۳۶ (میلادی)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۳</a></li></ul><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">سرزنده (بانشاط،سرحال)</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">شاداب (مشعوف،شادمان،خوشحال،خرسند،خشنود،بشاش)</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">دلخوش (سرخوش) چت</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">خجسته (فرخنده،مبارک،میمون) چت</li></ul><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; font-family: SYekan, tahoma; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 16px; line-height: 25.2px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">معانی دیگر سین: چت</h2><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; line-height: 25.2px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سین: پسوند ترکی نسبت (لیاقت) چت</p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; font-family: SYekan, tahoma; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 16px; line-height: 25.2px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">معنی یاشیاسان</h2><ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; line-height: 25.2px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">دستِت درد نکنه<h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: left;"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=10&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjwj7XPupbXAhXCuhoKHeTQCiMQFgg_MAk&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.irannaz.com%2F&amp;usg=AOvVaw2p4w97q4ybbsXb1_T1VXWP" data-href="http://www.irannaz.com/" style="color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; text-decoration: none;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;">ایران ناز: سایت سرگرمی، تفریحی، جالب، خواندنی، عکس، اس ام اس، پزشک</span></a></h3></li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">دست مریزاد (کارِت درسته،گُل کاشتی،کارِستون کردی)</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">دستِت درست (دست خوش،دمت گرم)</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">ایول داری (،آفرین،باریکلا،زنده باد)</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">شاباش(شادباش،خوش باشی)</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">حرف نداری (احسنت،مرحبا،ماشاالله) چت</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">به سلامتی(به هنگام نوشیدن باده به یاد عزیزی یا دوستی گویند) چت</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: disc; background: transparent;">ممنون (متشکر،مچکر،سپاس) چت</li></ul> text/html 2017-10-29T18:14:45+01:00 sahar-chat.tk omid araz نود چت روم http://sahar-chat.tk/post/61 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; text-align: justify;">به گزارش وب‌سایت نود، می‌گویند این خصلت جنوبی‌هاست کهونتیلیوی، ورزشگاه اختصاصی خیرونا گفت:</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 11px 22px; margin: 0px 0px 22px; font-size: 15px; border-left-width: 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(238, 238, 238); color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 26px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: justify;">قرار نیست که چیزی برای این بازی عوض شود. می دانیم که باید در یک زمین مشکل بازی کنیم، انتظار یک بازی سخت را داریم. هر هفته در لالیگا بازیهای سختی داریم اما نباید به این فکر کنیم که تا کنون در زمین خیرونا بازی نکرده ایم. فردا سعی می کنیم بازی خوبی داشته باشیم.برنامه را سازمان لیگ مشخص می کند. باید یکشنبه عصر بازی کنیم و چهارشنبه&nbsp; در اروپا بازی داریم. باید دو سفر پیاپی داشته باشیم که نکته خوبی نیست اما کاملا آماده هستیم. هیچ اطلاعیه ای در مورد شرایط سیاسی کاتالونیا به ما نرسیده است. فقط به بازی فردا فکر می کنیم. جنجال های زیادی وجود دارد که در آن دخالت نمی کنم. فقط به بازی فردا فکر می کنیم و هیچ چیز دیگری برای ما اهمیت ندارد.</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; text-align: justify;">زیزو در مورد شرایط مصدومیت کیلور ناواس و گرت بیل هم صحبت کرد:</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 11px 22px; margin: 0px 0px 22px; border-left-width: 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(238, 238, 238);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: justify;"><font color="#111111" face="IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 15px; line-height: 26px;">دوشنبه شرایطشان را بررسی می کنیم. هنوز با تیم تمرین نکرده اند. نمی توان گفت به بازی مقابل تاتنهام می رسند یا نه. این شرایط به من بستگی ندارد، ببینیم شرایط و مصدومیت هایشان چطور پیش می رود. دوشنبه وضعیتشان را بررسی می کنیم و تصمیم می گیریم. ترکیب فردا مشخص می شود اما مسلما با توجه به بازیهای زیادی که داریم از سیستم چرخشی استفاده خواهیم کرد. شرایط روحی بیل بد نیست. مصدومیتش بهتر شده و پا به توپ شده است. ببینیم هفته آینده شرایط چطور پیش خواهد رفت.تر چت &nbsp;خلیج چت اداریی جه چت شمال چت &nbsp;نوشهر چت نور چت &nbsp;علی اباد چت فاطمه ظاری چت زلال چت سر بورس چت هوای چت زمین چت فضا چت شاتل چت مخابرات چت ادیسل چت جه چت شمال چت &nbsp;نوشهر چت نور چت &nbsp;علی اباد چت فاطمه ظاری چت زلال چت سر بورس چت هوای چت زمین چت فضا چت شاتل چت مخابرات چت ادیسل چت &nbsp; جه چت شمال چت &nbsp;نوشهر چت نور چت &nbsp;علی اباد چت فاطمه ظاری چت زلال چت سر بورس چت هوای چت زمین چت فضا چت شاتل چت مخابرات چت ادیسل چت فرجی چت کار چت دفتر چت هم دم چت نیم چت خیس چت شده چت همیشه چت لیگ بر تر چت &nbsp;خلیج چت اداریی &nbsp; جه چت شمال چت &nbsp;نوشهر چت نور چت &nbsp;علی اباد چت فاطمه ظاری چت زلال چت سر بورس چت هوای چت زمین چت فضا چت شاتل چت مخابرات چت ادیسل سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم فارسی,عشق چت,بهشت چت,جنوب چت,شیراز چت,چت شیراز,سرافراز چت,چت روم,بوشهر چت,چت,چت روم,ناز چت,سرافراز چت , سرافراز چت , شلوغ چت , باران چت , چت روم , یاهو چت , بوشهر چت , چت , سرافراز چت , شیراز چت , جنوب چت , آسیا طرج , چت روم , چت , سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم فارسی,عشق چت,بهشت چت,جنوب چت,شیراز چت,چت شیراز,سرافراز چت,چت روم,بوشهر چت,چت,چت روم,ناز چت,سرافراز چت&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: justify;"><font color="#111111" face="IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 15px; line-height: 26px;">گپ,هایپ چت,چت هایپ,الناز چت,چت الناز,چت روم الناز,محبوب چت,چت محبوب,چت روم محبوب,محبوبه چت,چت محبوبه,چت روم قشنگ,قشنگ چت,چت روم زیبا</span></font></p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; text-align: justify;">زیدان اخیرا گفته است که خود را بهترین مربی جهان نمی داند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهترین تیم جهان را در اختیار دارد یا نه هم گفت:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;">حس می کنم که در بهترین باشگاه دنیا</span>&nbsp;زود قانع می‌شوند و با کوچکترین موفقیت خود را در آخر خط می‌بینند. جنوبی‌های زیادی در فوتبال ایران این گفته را نقض کردند و تعداد بیشتری هم نمونه‌هایی برای تایید آن هستند. یکی از این نمونه‌ها بی‌شک استقلال خوزستان است. در مورد سرنوشت تیم استقلال خوزستان شاید نشود چندان صحبت کرد. تیمی که بعد از قهرمانی اسکلت اصلی‌اش را از دست داد و با مشکلات مالی عجیب و غریب دست به گریبان بود چندان قابل آنالیز نیست اما درمورد آن‌هایی که در این قهرمانی نقش داشتند می‌توان صحبت کرد. آنهایی که حال و روز چندان خوبی برخلاف دوفصل گذشته ندارند و نشان دادند قهرمانی تیم‌شان نه معرفی یک نسل جدید، که فقط جرقه‌ای کوتاه بوده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; text-align: justify;">از اولین فاکتور قهرمانی استقلال خوزستان صحبت کنیم. دخسوس. دروازه‌بانی که بعد اچت ز جدایی از استقلال خوزستان با روزهای اقتدارش خداحافظی کرد. فراز کمالوند فصل گذشته پیش از شروع فصل نقل وانتقالات، خسوس را به تبریز آورد تا به خیال خودش شاه‌ماهی شکار کرده باشد اما در طول فصل بارها و بارها به اشتباهش و نارضایتی از خسوس اعتراف کرد. دروازه‌بانی که برای فصل جدید مشتری پروپا قرصی را در انتظار خود نمی‌دید.چت چت&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; text-align: justify;">محمد طیبی یکی دیگر از شاه‌مهره‌های قهرمانی بود. بازیکنی که در آن فصل به قدری خوب کار کرد که وقتی در مصاحبه‌ای گفت من شایسته کسب عنوان بهترین مدافع سال بودم نه جلال حسینی کسی چندان به او خرده نگرفت. مدعی بهترین مدافع فصل اما این روزها بزرگترین پیشرفتش حضور از روی سکوهای تیم قطری به روی نیمکت و گه‌گاهی داخل زمین است. حضورهایی که خاطرات خوبی را هم رقم نمی‌زند مثل بازی دیشب که با حضور ۹۰ دقیقه ای او و باخت ۵ بر یک تیمش همراه شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;">دانیال ماهینی در ابتدا مسیر متفاوت‌تری داشت و حتی به تیم‌ملی هم دعوت</span><font color="#111111" face="IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 26px;">تر چت &nbsp;خلیج چت اداریی جه چت شمال چت &nbsp;نوشهر چت نور چت &nbsp;علی اباد چت فاطمه ظاری چت زلال چت سر بورس چت هوای چت زمین چت فضا چت شاتل چت مخابرات چت ادیسل چت جه چت شمال چت &nbsp;نوشهر چت نور چت &nbsp;علی اباد چت فاطمه ظاری چت زلال چت سر بورس چت هوای چت زمین چت فضا چت شاتل چت مخابرات چت ادیسل چت &nbsp; جه چت شمال چت &nbsp;نوشهر چت نور چت &nbsp;علی اباد چت فاطمه ظاری چت زلال چت سر بورس چت هوای چت زمین چت فضا چت شاتل چت مخابرات چت ادیسل چت فرجی چت کار چت دفتر چت هم دم چت نیم چت خیس چت شده چت همیشه چت لیگ بر تر چت &nbsp;خلیج چت اداریی &nbsp; جه چت شمال چت &nbsp;نوشهر چت نور چت &nbsp;علی اباد چت فاطمه ظاری چت زلال چت سر بورس چت هوای چت زمین چت فضا چت شاتل چت مخابرات چت ادیسل سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم فارسی,عشق چت,بهشت چت,جنوب چت,شیراز چت,چت شیراز,سرافراز چت,چت روم,بوشهر چت,چت,چت روم,ناز چت,سرافراز چت , سرافراز چت , شلوغ چت , باران چت , چت روم , یاهو چت , بوشهر چت , چت , سرافراز چت , شیراز چت , جنوب چت , آسیا طرج , چت روم , چت , سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم فارسی,عشق چت,بهشت چت,جنوب چت,شیراز چت,چت شیراز,سرافراز چت,چت روم,بوشهر چت,چت,چت روم,ناز چت,سرافراز چت&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; text-align: justify;"><font color="#111111" face="IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 26px;">گپ,هایپ چت,چت هایپ,الناز چت,چت الناز,چت روم الناز,محبوب چت,چت محبوب,چت روم محبوب,محبوبه چت,چت محبوبه,چت روم قشنگ,قشنگ چت,چت روم زیبا</span></font><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"> شد اما حالا در سایپا هم در ترکیب اصلی قرار نمی‌گیرد. دو اشتباه متوالی در دو بازی باعث شده تا دایی احساس کند حضور او روی نیمکت حاشیه امنیت بیشتری برای تیمش ایجاد می‌‌کند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; text-align: justify;">رحیم زهیوی هم روزهای خوبی را در فولاد نمی‌گذراند. او ابتدای فصل با مصدومیت دست به گریبان بود و حالا که برگشته با شایعات بازگشت بیت سعید شرایطش را در خطر می‌بیند. بازگشت بازیکنی که او هم از جمله همان بازیکنچت چت&nbsp;</p> text/html 2017-10-29T18:12:05+01:00 sahar-chat.tk omid araz خان چت |خانوش چت http://sahar-chat.tk/post/60 خان چت |خانوش چت&nbsp;<b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است. &nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین,دختر چت,وروجک چت,چت وروجک,چت روم وروجک,موش چت,چت موش,موش موشی چت,مموش چت,موموش چت,پوتن چت,چت پوتن,چت روم پوتن,چشمک چت,چت چشمک,چت روم چشمک,وینا چت,چت وینا,میکرو چت,چت روم میکرو,چت میکرو,مهسان چت,چت مهسان,مهر چت,چت مهر,پت و مت چت,چت روم پتو مت,چت پت و مت,مهر چت,چت مهر,چتروم مهر,نیناز چت,چت نیناز,ناز مهر چت,مهرناز چت,چت روم نیناز مهر ناز چت,گروپ گپ,دوست یابی و همسر یابی,قم چت,چت قم,چتروم قم,تهران چت,چت تهران,چت روم تهران,شما چت,چت شما,چت روم شما,سما چت,چت سما,سما گپ,دیز گپ,گپ دیز,دیز چت,قرمز چت,چت قرمز,چت روم قرمز,آرزو چت,چت ارزو,چت روم ارزو,سوسوش چت,چت سوسوش,چت روم سوسوش,4 فصل گپ,چهار فصل چت,چت روم 4 چهار فصل سرافراز چت .الفا چت.سرافراز چت .پیدایش چت.سرافراز چت .ایرانسل چت.سرافراز چت بانک ملی چت.سرافراز چت . تراختور چت. سرافراز چت پرسپولیس چت سرافراز چت .مغان چت.مرام چت .سرافراز چت .لیلی چت . سرافراز چت .تهران چت. سرافراز چت.باران چت.سرافراز چت.عسل چت .سرافراز چت منوتو چت.سرافراز چت.میهن چت.سرافراز چت نیایش چت.سرافراز چت.قرمزچت.گرمی چت.سرافراز چت پارس اباد چت.سرافراز چت چتو چت.سرافراز چت.ورزش3چت.سرافراز چت.ستایش چت.سرافراز چت وام چت.سرافرازچت.خنده چت.سرافرازچت.لیگ چت.گنبد چت.سرافراز چت.سرافراز چت ملودی .سرافراز چت سحر .سرافراز چت مشگین .سرافراز چت &nbsp;اهواز .سرافراز چت.ملیناچت .سرافراز چت.نازی چت.سرافراز چت نازنین .سرافراز چت .سرافراز چت بنیاد .سرافراز چت جانبازچت.سرافراز چت ارایش چت.سرافراز چت ملت .سرافراز چت مسگن .سرافراز چت ..سرافراز چت مرند .سرافراز چت اداری چت.سرافراز چت سلام چت.سرافراز چت جم چت.سرافراز چت شبکه سه چت &nbsp;.سرافراز چت هواوی چت .سرافراز چت پارسی چت .سرافراز چت نهارچت. .سرافراز چتسرافراز چت .الفا چت.سرافراز چت .پیدایش چت.سرافراز چت .ایرانسل چت.سرافراز چت بانک ملی چت.سرافراز چت . تراختور چت. سرافراز چت پرسپولیس چت سرافراز چت .مغان چت.مرام چت .سرافراز چت .لیلی چت . سرافراز چت .تهران چت. سرافراز چت.باران چت.سرافراز چت.عسل چت .سرافراز چت منوتو چت.سرافراز چت.میهن چت.سرافراز چت نیایش چت.سرافراز چت.قرمزچت.گرمی چت.سرافراز چت پارس اباد چت.سرافراز چت چتو چت.سرافراز چت.ورزش3چت.سرافراز چت.ستایش چت.سرافراز چت وام چت.سرافرازچت.خنده چت.سرافرازچت.لیگ چت.گنبد چت.سرافراز چت.سرافراز چت ملودی .سرافراز چت سحر .سرافراز چت مشگین .سرافراز چت &nbsp;اهواز .سرافراز چت.ملیناچت .سرافراز چت.نازی چت.سرافراز چت نازنین .سرافراز چت .سرافراز چت بنیاد .سرافراز چت جانبازچت.سرافراز چت ارایش چت.سرافراز چت ملت .سرافراز چت مسگن .سرافراز چت ..سرافراز چت مرند .سرافراز چت اداری چت.سرافراز چت سلام چت.سرافراز چت جم چت.سرافراز چت شبکه سه چت &nbsp;.سرافراز چت هواوی چت .سرافراز چت پارسی چت .سرافراز چت نهارچت. .سرافراز چتکلمات چتی : سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم فارسی,عشق چت,بهشت چت,جنوب چت,شیراز چت,چت شیراز,سرافراز چت,چت روم,بوشهر چت,چت,چت روم,ناز چت,سرافراز چت , سرافراز چت , شلوغ چت , باران چت , چت روم , یاهو چت , بوشهر چت , چت , سرافراز چت , شیراز چت , جنوب چت , آسیا طرج , چت روم , چت , سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم فارسی,عشق چت,بهشت چت,جنوب چت,شیراز چت,چت شیراز,سرافراز چت,چت روم,بوشهر چت,چت,چت روم,ناز چت,سرافراز چت &nbsp; سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم فارسی,عشق چت,بهشت چت,جنوب چت,شیراز چت,چت شیراز,سرافراز چت,چت روم,بوشهر چت,چت,چت روم,ناز چت,سرافراز چت , سرافراز چت , شلوغ چت , باران چت , چت روم , یاهو چت , بوشهر چت , چت , سرافراز چت , شیراز چت , جنوب چت , آسیا طرج , چت روم , چت , سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم تاپسرا چت چت تاپ سرا - لیلی چت,لیلی و مجنون گپ سرا چتچت روم عشق سرا - انعکاس چت چت انعکاس اینازچت ت گپ چت گپ سرا چت روم هک کردن چت و گپ هزار گپ چت دوه چت اورداپ یک چتروح چت سواره چت ابر چت اب چت اباد چت زهرا چت تاج چت ماشین چت &nbsp;تایید چت نهار چت جوان چت &nbsp;رادیو جوان چت سایت چت مینویسم چت بیا چا ابی چت حمیرا چت شاه چت شاه گلی چت خیام چت سبد چت &nbsp;الی چت الچه چت چم چت جم چت شهرام چت بنیامین چت دیزبان چت عاشورا چت تاسوا چت اجتمایی چت ابتدای چت الیدی چت علس چت زهرمار چت محمدی چت محمد زاده چتاریمنش چت سارا چت چت سارا &nbsp;امیدوسارا چت &nbsp;دوست چت دار چت سارا چت زیزی قولی چت &nbsp;لینجان چت شاپیون چت قهرمان چت رحیمی چت خانوم چت &nbsp;عروسک چت دیرای ور چت &nbsp;سجادی چت حرام چت نوکیا چت &nbsp;سونی چت شهاب چت &nbsp;موچت انگشت چت گوش چت هتون چت لندن چت فرانس چت پرواز چت ماه چت اذر ماه چت هندی چت افغان چت جنگی چت نیایش چت نمایش چت ویناز چت چت ویناز نانای چت پریسا چت مرجان چت چت مرجان گفی چت بیلیط چت استادیوم چت پلت چت نبش چت قبر چت عکس چت چت عکاسی اصل چت چت اصیلی کلابلا چت سنگ چت داش چت اخمقه چت کوی ولی چت وادی رحمت چت انگور چت کل ابی چت الناز چت سریه چت ادینا چت الی فی چت مردا بز چت ابرو چت استانبول چت جمه چت شنبه چت فردین چت فروردین چت تاریخ چت تاریخچه چت بانگملی چت دانلود نرم افزار بانک چت 90 چت چت 90نود چت وبچت نود وب سایتچت نودچت ورزش 3 چت مردوم چت چت مردوم یک ورزش چت تله چت رسیور چت ماه چت اذری ماه چت خرداد بیرنامه نو چت اذربایجان چت &nbsp;سنام چت صایران چت تونش چت رفتی چت ارمیه چت اورمیبه اچت رضایی چت سنندج چت محاباد چت از چت اراز چجت چت اراز &nbsp; ارس چتبیناب چت ملینا چت پرستو چت ملود چت امید چت ایمل چت چت امید سرافراز چت احمد چت &nbsp;رضا چت اردبیل چت &nbsp;مشگین چت خیو چت انا چت طوطی چت امیر چت&nbsp;برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است. &nbsp;</span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است. &nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است. &nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است. &nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است. &nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است. &nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است.</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">خان</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;(صورت قدیم&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86" title="خاقان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاقان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است.</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&nbsp;&nbsp;</span> text/html 2017-10-29T18:09:45+01:00 sahar-chat.tk omid araz مرغ چت چت روم مرغ http://sahar-chat.tk/post/59 <div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد &nbsp;چت</div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"></span><div id="jump-to-nav" class="mw-jump" style="overflow: hidden; height: 0px; zoom: 1; -webkit-user-select: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#mw-head" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#p-search" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a></div><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;"><div class="mw-parser-output"><div role="note" class="hatnote navigation-not-searchable" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; font-style: italic; padding-right: 1.6em; margin-bottom: 0.5em;">برای دیگر کاربردها،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA_(%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C)" class="mw-disambig" title="مرغ (ابهام‌زدایی)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مرغ (ابهام‌زدایی)</a>&nbsp;را ببینید.<span style="line-height: 22.4px;">ی‌شود. چت</span></div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مرغ یا ماکیان<sup id="cite_ref-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-1" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87" title="پرنده" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پرندهای</a>&nbsp;است چت از خانوادهٔ قرقاولان (Phasianidae)یا سیخک داران، زیرردهٔ&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86" title="نومرغان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نومرغان</a>، از راستهٔ ماکیان‌سانان ‎(Galliformes)‏.<sup id="cite_ref-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-2" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">گفته می‌شود که همه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="نژادهای ماکیان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نژادهای ماکیان</a>&nbsp;از چهار نوع وحشی زیر پدید آمده‌اند.<sup id="cite_ref-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-3" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۳]</a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-4" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">گالوس-گالوس</li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مثل مرغ جنگلی قرمز</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">گالوس – لافایتی</li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مثل مرغ جنگلی سیلان</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">گالوس سونراتی</li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مثل مرغ جنگلی خاکستری</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">گالوس – واریوس</li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مثل مرغ جنگلی آبی و سبز</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که اهلی کردن مرغ خانگی، بیش از ۱۰٬۰۰۰ سال پیش در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85" title="ویتنام" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویتنام</a>&nbsp;صورت گرفته‌است. تا پیش از این باور عمومی بر این بود که این کار در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF" title="هند" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">هند</a>&nbsp;انجام شده‌است.<sup id="cite_ref-Sherman_5-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-Sherman-5" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۵]</a></sup>&nbsp;سپس مرغ اهلی راه خود را از هند به سوی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایران</a>&nbsp;پیدا کرد. پس از آن از قلمرو&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C" class="mw-redirect" title="لیدی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">لیدیه</a>&nbsp;که توسط ایرانیان فتح شده بود، در قرن پنجم پیش از میلاد به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86" title="یونان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">یونان</a>&nbsp;راه یافت.<sup id="cite_ref-6" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-6" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۶]</a></sup>&nbsp;مرغ از دوران سلسله هجدهم&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86" title="فرعون" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فراعنه</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1" title="مصر" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مصر</a>&nbsp;شناخته شده بوده است؛ طبق گزارش سالانهٔ&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B3&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="توتموس (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">توتموس</a>&nbsp;سوم، پرنده‌ای که هر روز تخم می‌گذارد، بعنوان خراج از سرزمین مابین صحرای سینا و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87" title="سوریه" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سوریه</a>، یعنی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1)" title="بابل (دولت‌شهر)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بابل</a>، به مصر آورده شده‌است.<sup id="cite_ref-7" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-7" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۷]</a></sup>&nbsp;اما در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82" title="عهد عتیق" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عهد عتیق</a>&nbsp;هیچ نشانه‌ای از مرغ دیده نمی‌شود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">تحقیقات&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9" title="ژنتیک" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ژنتیک</a>&nbsp;حاکی از آن است که نیای(اجداد) مرغ خانگی،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="خروس جنگلی قرمز (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">خروس جنگلی قرمز</a>&nbsp;و خاکستری(G.sonnerati) است. گرچه نسل دورگه‌ای که حاصل این دو نژاد باشد در اکثر مواقع نازا و عقیم می‌باشد، اما ژن عامل پوست زرد در مرغ در خروس جنگلی قرمز (نزدیکترین خویشاوند مرغ) نبوده و به احتمال بسیار زیاد این ژن از گونهٔ خاکستری به میراث گرفته شده‌است.<sup id="cite_ref-8" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-8" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۸]</a></sup></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><table class="infobox biota" style="font-size: 14px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); color: black; margin: 0.5em 1em 0.5em 0px; padding: 0.2em; float: left; clear: left; text-align: right; line-height: 1.5em; width: 200px; background-color: rgb(248, 249, 250);"><tbody><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center; background-color: rgb(235, 235, 210);">ماکیان (مرغ خانگی)</th></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;"><br></td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center; font-size: 12.32px;">مرغ خانگی</td></tr><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center; background-color: rgb(235, 235, 210);"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="طبقه‌بندی علمی جانداران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">طبقه‌بندی علمی</a></th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">فرمانرو:</td><td style="vertical-align: top;"><span class="فرمانرو" style="white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="جانوران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جانوران</a></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">شاخه:</td><td style="vertical-align: top;"><span class="شاخه" style="white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="طنابداران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">طنابداران</a></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">رده:</td><td style="vertical-align: top;"><span class="رده" style="white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="پرندگان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پرندگان</a></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">راسته:</td><td style="vertical-align: top;"><span class="راسته" style="white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86" title="ماکیان‌سانان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ماکیان‌سانان</a></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">تیره:</td><td style="vertical-align: top;"><span class="تیره" style="white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86" title="قرقاولان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قرقاولان</a></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">سرده:</td><td style="vertical-align: top;"><span class="سرده" style="white-space: nowrap;"><i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C" title="مرغ جنگلی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مرغ جنگلی</a></i></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">گونه:</td><td style="vertical-align: top;"><span class="گونه" style="white-space: nowrap;"><i><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="مرغ جنگلی قرمز (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">مرغ جنگلی قرمز</a></i></span></td></tr><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center; background-color: rgb(235, 235, 210);"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C" title="نام علمی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نام علمی</a></th></tr><tr><td colspan="2" dir="ltr" style="vertical-align: top; text-align: center;"><b><span class="binomial"><i>Gallus gallus</i></span></b><br><small></small></td></tr><tr style="text-align: center; background-color: rgb(235, 235, 210);"><th colspan="2" style="vertical-align: top;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/Trinomen" class="mw-redirect" title="Trinomen" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نام سه‌جمله‌ای</a></th></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;"><b><span class="trinomial"><i>Gallus gallus domesticus</i></span></b><br><small></small></td></tr></tbody></table></div><div class="thumb tleft" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; float: left; clear: left; margin: 0.5em 1.4em 1.3em 0px; width: auto; background-color: transparent;"><div class="thumbinner" style="min-width: 100px; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); padding: 3px; font-size: 13.16px; text-align: center; overflow: hidden; width: 222px; background-color: rgb(248, 249, 250);"><br><div class="thumbcaption" style="border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; font-size: 12.3704px; text-align: right;"><div class="magnify" style="float: left; margin-right: 3px; margin-left: 0px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:G0251imal;.jpg" class="internal" title="بزرگ‌کردن" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); display: block; text-indent: 15px; white-space: nowrap; overflow: hidden; width: 15px; height: 11px; -webkit-user-select: none; background: linear-gradient(transparent, transparent), url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22 standalone=%22no%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 11 15%22 width=%2215%22 height=%2211%22%3E%0A %3Cg id=%22magnify-clip%22 fill=%22%23fff%22 stroke=%22%23000%22%3E%0A %3Cpath id=%22bigbox%22 d=%22M9.491 1.865h-10.99v7.919h10.99z%22/%3E%0A %3Cpath id=%22smallbox%22 d=%22M12.499 6.868h-5.943v4.904h5.943z%22/%3E%0A %3C/g%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;);"></a></div>مرغ خانگی</div></div></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">ی‌شود.&nbsp;</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><br></span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">مرغ یا ماکیان[۱] پرندهای است از خانوادهٔ قرقاولان (Phasianidae)یا سیخک داران، زیرردهٔ نومرغان، از راستهٔ ماکیان‌سانان ‎(Galliformes)‏.[۲]</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><br></span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">گفته می‌شود که همه نژادهای ماکیان از چهار نوع وحشی زیر پدید آمده‌اند.[۳][۴]</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><br></span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">گالوس-گالوس</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">مثل مرغ جنگلی قرمز</span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">ی‌شود.</span></div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مرغ یا ماکیان<sup id="cite_ref-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-1" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87" title="پرنده" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پرندهای</a>&nbsp;است از خانوادهٔ قرقاولان (Phasianidae)یا سیخک داران، زیرردهٔ&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86" title="نومرغان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نومرغان</a>، از راستهٔ ماکیان‌سانان ‎(Galliformes)‏.<sup id="cite_ref-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-2" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">گفته می‌شود که همه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="نژادهای ماکیان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نژادهای ماکیان</a>&nbsp;از چهار نوع وحشی زیر پدید آمده‌اند.<sup id="cite_ref-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-3" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۳]</a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-4" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">گالوس-گالوس</li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مثل مرغ جنگلی قرمز</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">گالوس – لافایتی</li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مثل مرغ جنگلی سیلان</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">گالوس سونراتی</li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مثل مرغ جنگلی خاکستری</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">گالوس – واریوس</li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">مثل مرغ جنگلی آبی و سبز</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که اهلی کردن مرغ خانگی، بیش از ۱۰٬۰۰۰ سال پیش در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85" title="ویتنام" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویتنام</a>&nbsp;صورت گرفته‌است. تا پیش از این باور عمومی بر این بود که این کار در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF" title="هند" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">هند</a>&nbsp;انجام شده‌است.<sup id="cite_ref-Sherman_5-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-Sherman-5" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۵]</a></sup>&nbsp;سپس مرغ اهلی راه خود را از هند به سوی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایران</a>&nbsp;پیدا کرد. پس از آن از قلمرو&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C" class="mw-redirect" title="لیدی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">لیدیه</a>&nbsp;که توسط ایرانیان فتح شده بود، در قرن پنجم پیش از میلاد به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86" title="یونان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">یونان</a>&nbsp;راه یافت.<sup id="cite_ref-6" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-6" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۶]</a></sup>&nbsp;مرغ از دوران سلسله هجدهم&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86" title="فرعون" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فراعنه</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1" title="مصر" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مصر</a>&nbsp;شناخته شده بوده است؛ طبق گزارش سالانهٔ&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B3&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="توتموس (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">توتموس</a>&nbsp;سوم، پرنده‌ای که هر روز تخم می‌گذارد، بعنوان خراج از سرزمین مابین صحرای سینا و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87" title="سوریه" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سوریه</a>، یعنی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1)" title="بابل (دولت‌شهر)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بابل</a>، به مصر آورده شده‌است.<sup id="cite_ref-7" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-7" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۷]</a></sup>&nbsp;اما در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82" title="عهد عتیق" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عهد عتیق</a>&nbsp;هیچ نشانه‌ای از مرغ دیده نمی‌شود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">تحقیقات&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9" title="ژنتیک" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ژنتیک</a>&nbsp;حاکی از آن است که نیای(اجداد) مرغ خانگی،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="خروس جنگلی قرمز (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">خروس جنگلی قرمز</a>&nbsp;و خاکستری(G.sonnerati) است. گرچه نسل دورگه‌ای که حاصل این دو نژاد باشد در اکثر مواقع نازا و عقیم می‌باشد، اما ژن عامل پوست زرد در مرغ در خروس جنگلی قرمز (نزدیکترین خویشاوند مرغ) نبوده و به احتمال بسیار زیاد این ژن از گونهٔ خاکستری به میراث گرفته شده‌است.<sup id="cite_ref-8" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA#cite_note-8" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۸]</a></sup></p><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><br></span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">گالوس – لافایتی</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">مثل مرغ جنگلی سیلان</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><br></span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">گالوس سونراتی</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">مثل مرغ جنگلی خاکستری</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><br></span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">گالوس – واریوس</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">مثل مرغ جنگلی آبی و سبز</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><br></span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که اهلی کردن مرغ خانگی، بیش از ۱۰٬۰۰۰ سال پیش در ویتنام صورت گرفته‌است. تا پیش از این باور عمومی بر این بود که این کار در هند انجام شده‌است.[۵] سپس مرغ اهلی راه خود را از هند به سوی ایران پیدا کرد. پس از آن از قلمرو لیدیه که توسط ایرانیان فتح شده بود، در قرن پنجم پیش از میلاد به یونان راه یافت.[۶] مرغ از دوران سلسله هجدهم فراعنه در مصر شناخته شده بوده است؛ طبق گزارش سالانهٔ توتموس سوم، پرنده‌ای که هر روز تخم می‌گذارد، بعنوان خراج از سرزمین مابین صحرای سینا و سوریه، یعنی بابل، به مصر آورده شده‌است.[۷] اما در عهد عتیق هیچ نشانه‌ای از مرغ دیده نمی‌شود.</span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><br></span></font></div><div class="mw-parser-output"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.4px;">تحقیقات ژنتیک حاکی از آن است که نیای(اجداد) مرغ خانگی، خروس جنگلی قرمز و خاکستری(G.sonnerati) است. گرچه نسل دورگه‌ای که حاصل این دو نژاد باشد در اکثر مواقع نازا و عقیم می‌باشد، اما ژن عامل پوست زرد در مرغ در خروس جنگلی قرمز (نزدیکترین خویشاوند مرغ) نبوده و به احتمال بسیار زیاد این ژن از گونهٔ خاکستری به میراث گرفته شده‌است.[۸]</span></font></div></div></div> text/html 2017-10-29T18:07:22+01:00 sahar-chat.tk omid araz گمرگ چت http://sahar-chat.tk/post/58 گمرگ چت &nbsp;چت روم ارامان&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: byekan; font-size: 14px; line-height: 15.2381px; text-align: justify;">&nbsp;چت</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: byekan; font-size: 14px; line-height: 15.2381px; text-align: justify;">&nbsp;چت</span><div><table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" class="List" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: byekan; font-size: 10.6667px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15.2381px; text-align: center;"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-right-style: none; background: transparent;"><td class="ListContent" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: top; border-width: 0px; background: transparent;"><div class="Summary" style="box-sizing: border-box; margin: auto; padding: 0px; max-width: 100%; width: 868px; background-color: transparent;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><span style="line-height: 15.2381px;">&nbsp;چت</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;تشكیلات گمركی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشكانیان (‌سده&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">چت</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">سوم قبل از میلاد) سازمان</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">چت</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">&nbsp;منظم&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">گمركی</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; line-height: 15.2381px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;وجود داشته و شعب آن در</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;مرزها آمار</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌كردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است.‏ · در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمركی به میزان یك دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏ · با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالك اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمركی كالاها با توجه&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرك به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏ · در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرك به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت چت اقتصاد</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;مجز</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">ا و به وزارت&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">دارایی ملحق شد. هم</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;اكنون گمرك ایران&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">از سازمانهای</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">چت</span><span style="line-height: 15.2381px; font-size: 14px; background-color: transparent;">&nbsp;وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏</span></div></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-10-29T18:05:16+01:00 sahar-chat.tk omid araz محشر چت/چت روم محشر چت http://sahar-chat.tk/post/57 محشر چت/چت روم محشر چت&nbsp; <div><aside id="rightside" class="search" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: 25px; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; float: right; width: 250px; color: rgb(51, 51, 51);"><section class="info" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><p style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 24px; vertical-align: baseline;"><span style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">آواشناسی:&nbsp;</span>mahSar</p><p style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 24px; vertical-align: baseline;"><span style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">الگوی تکیه:&nbsp;</span>WS</p><p style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 24px; vertical-align: baseline;"><span style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">شمارگان هجا:&nbsp;</span>۲</p><p style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 24px; vertical-align: baseline;"><span style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">برابر ابجد:&nbsp;</span>۵۴۸</p></section><section class="aya" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><h2 style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 10px 0px 7px; padding: 0px 0px 7px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(241, 241, 241); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 200; font-stretch: inherit; font-size: 22px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(230, 54, 60);">بیشتر بدانید چت</h2><p style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 24px; vertical-align: baseline;"><a href="https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AB%D9%88%D8%B1" class="ajax" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 2px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); cursor: pointer; display: block;">ثور&nbsp;<span style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">را بخوانید.</span></a><a href="https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AB%D9%88%D8%B1" class="ajax" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 2px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); cursor: pointer; display: block;">ثور&nbsp;<span style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">را بخوانید.</span></a><a href="https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="ajax" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 2px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); cursor: pointer; display: block;">ثوران&nbsp;<span style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">را بخوانید.</span></a></p></section></aside><aside id="leftside" class="search" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: 25px; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; float: left; width: 220px; position: fixed; left: 0px; top: 120px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="vyads" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://www.vajehyab.com/url/goo.gl/S4mPfa" target="_blank" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(21, 118, 208); cursor: pointer;"><img src="https://www.vajehyab.com/img/ads/ponisha3.jpg" alt="ترجمه مقاله" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 210px; border-radius: 4px; background: rgb(241, 241, 241);"></a><a href="https://www.vajehyab.com/url/www.sharjeman.com" target="_blank" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(21, 118, 208); cursor: pointer;"><img src="https://www.vajehyab.com/img/ads/sharjeman1.png" alt="شارژ ساختمان" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 210px; border-radius: 4px; background: rgb(241, 241, 241);"></a></div></aside><aside id="magicword" class="nano nopremium has-scrollbar" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: 25px; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; position: fixed; width: 350px; height: 773px; overflow: hidden; top: 50px; max-width: 350px; z-index: 100001; left: -400px; bottom: 0px; box-shadow: none; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><button class="close icon-close" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(170, 170, 170); border: none; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 18px; padding: 15px 10px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; cursor: pointer; z-index: 1000000; font-family: vajehyab !important; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial;"></button><div class="empty premium note" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: center; margin: 0px; padding: 30px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; z-index: 100;"><div class="icon icon-uni4F" style="outline: 0px; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 120px; line-height: 1; vertical-align: baseline; speak: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(204, 204, 204); margin-bottom: -10px !important; font-family: vajehyab !important;"></div><p style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(170, 170, 170);">این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.</p><a href="https://www.vajehyab.com/premium" class="gopremium btn btn-primary" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 1px 8px 2px; border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out; display: inline; border-radius: 4px; color: rgb(255, 255, 255) !important; background-color: rgb(27, 167, 232);">اکنون کاربر ویژه شوید!</a></div><div class="content nano-content" tabindex="0" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px 0px 100px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; top: 0px; right: -17px; bottom: 0px; -webkit-filter: blur(3px); outline: 0px !important; left: 0px !important; opacity: 0.3 !important;"><section class="word" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 19px 15px; border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><header style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><h1 style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 25px; line-height: 30px; vertical-align: baseline; display: inline-block;"></h1>&nbsp;<h3 style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(170, 170, 170); display: inline-block;"></h3></header></section><div class="sections" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></div></div></aside><aside id="menu" class="nano has-scrollbar" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(234, 234, 234); font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: 25px; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; position: fixed; width: 250px; height: 773px; overflow-x: hidden; overflow-y: auto; top: 50px; bottom: 0px; z-index: 1000000; opacity: 0; right: -250px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><div class="pad content nano-content" tabindex="0" style="direction: rtl; margin: 0px 0px 0px -4px; padding: 8px 8px 65px 6px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; overflow: auto; top: 0px; right: -17px; bottom: 0px; left: 0px; outline: 0px !important;"><h2 class="gdb active" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 10px 10px -3px 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(170, 170, 170); cursor: pointer;">فرهنگ‌ها</h2><ul id="db-words" class="dbs" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li data-id="dehkhoda" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;لغت‌نامه دهخدا</span></li><li data-id="moein" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;فرهنگ فارسی معین</span></li><li data-id="amid" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;فرهنگ فارسی عمید</span></li><li data-id="motaradef" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;واژگان مترادف و متضاد</span></li><li data-id="farhangestan" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;واژه‌های مصوّب فرهنگستان</span></li><li data-id="sareh" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;واژه‌های فارسی سره</span></li><li data-id="ganjvajeh" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;فرهنگ گنجواژه</span></li><li data-id="wiki" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;واژه‌نامه آزاد</span></li><li data-id="slang" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;اصطلاحات عامیانه</span></li><li data-id="name" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;فرهنگ نام‌ها</span></li><li data-id="quran" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;فرهنگ واژگان قرآن</span></li><li data-id="thesis" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;فرهنگ لغات علمی</span></li></ul><h2 class="gdb active" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 10px 10px -3px 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(170, 170, 170); cursor: pointer;">گویش‌ها</h2><ul id="db-dialects" class="dbs" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li data-id="isfahani" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;لهجه و گویش اصفهانی</span></li><li data-id="bakhtiari" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;لهجه و گویش بختیاری</span></li><li data-id="tehrani" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;لهجه و گویش تهرانی</span></li><li data-id="dezfuli" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;لهجه و گویش دزفولی</span></li><li data-id="gonabadi" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;لهجه و گویش گنابادی</span></li><li data-id="mazani" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;لهجه و گویش مازنی</span></li></ul><h2 class="gdb active" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 10px 10px -3px 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(170, 170, 170); cursor: pointer;">دیکشنری‌ها</h2><ul id="db-dictionaries" class="dbs" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li data-id="en2fa" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;انگلیسی به فارسی</span></li><li data-id="ar2fa" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;عربی به فارسی</span></li><li data-id="fa2en" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;فارسی به انگلیسی</span></li><li data-id="fa2ar" class="active" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="drg" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: all-scroll;"><span class="drgh" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -3px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: 10px; font-family: verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153);">::</span>&nbsp;فارسی به عربی</span></li></ul></div></aside><div id="content" class="search" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px 250px 30px 350px; padding: 0px 15px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: 25px; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><div id="yektanet-pos-1" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></div></div><div id="alertbox" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; overflow: auto;"></div><ul id="results" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px -4px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none;"></ul><div id="word" class="" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px 0px 100px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><div id="moein_29383" class="content" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><button class="like icon-heart-o" data-wordid="moein_29383" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(170, 170, 170); border: none; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; float: left; font-size: 20px; cursor: pointer; font-family: vajehyab !important; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial;"></button><h1 class="en" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 5px 10px 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: left;"></h1><h1 style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 32px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">محشر چت<span class="pron" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(170, 170, 170);"></span></h1><h3 style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153); display: inline-block;">فرهنگ فارسی معین</h3><p style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: justify; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 24px; vertical-align: baseline;">(مَ شَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - جای گرد آمدن مردم چت &nbsp;. 2 - روز قیامت . 3 - چت چت &nbsp;در فارسی به معنی خیلی چت &nbsp;عالی ، بی چت نظیر. چت</p></div></div></div></div> text/html 2017-10-29T18:04:49+01:00 sahar-chat.tk omid araz شاهان چت چت روم شاهان قاجار چت ایرانیان چپ http://sahar-chat.tk/post/56 <div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px;">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد چت</div><div id="jump-to-nav" class="mw-jump" style="overflow: hidden; height: 0px; zoom: 1; -webkit-user-select: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#mw-head" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#p-search" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a></div><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;"><div class="mw-parser-output"><div role="note" class="hatnote navigation-not-searchable" style="font-style: italic; padding-right: 1.6em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">برای دیگر کاربردها،چت&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C)" class="mw-disambig" title="قاجار (ابهام‌زدایی)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قاجار (ابهام‌زدایی)</a>&nbsp;را ببینید. چت</div><table class="infobox geography vcard vevent" style="font-size: 12.6px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); color: black; margin: 0.5em 1em 0.5em 0px; padding: 0.2em; float: left; clear: left; text-align: right; line-height: 1.2em; border-collapse: collapse; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; width: 290px; background-color: rgb(248, 249, 250);"><tbody><tr><td colspan="2" class="mergedtoprow fn org summary" align="center" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em; line-height: 1.2em; font-size: 17.01px;"></td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: middle; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.2em 0em; text-align: center;"><br></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">سردودمان قاجاریه مربوط به یکی از طایفه‌های&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2" title="غز" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ترک اغوز</a>&nbsp;به نام&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1" title="ایل قاجار" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایل قاجار</a>&nbsp;بود که بر اثر یورش&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84" title="مغول" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مغول</a>&nbsp;از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87" class="mw-redirect" title="آسیای میانه" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آسیای میانه</a>&nbsp;به ایران مهاجرت کردند. چت آنان ابتدا در پیرامون&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="ارمنستان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ارمنستان</a>&nbsp;ساکن شدند. چت</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">اولین انسجام ایران به شکل امروزی در زمان قاجار روی داد و کشور مدرن ایران به صورت رسمی تشکیل شد.<sup id="cite_ref-ghajar_6-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-ghajar-6" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۶]</a></sup>&nbsp;دوران قاجار مصادف بود با دوران استعمار و جهانگشایی امپراطوری‌های مدرن. در این دوران ایران درگیر جنگ‌های متعددی شد و سالها چت مقابل&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3" class="mw-redirect" title="جنگ‌های ایران و روس" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">روس‌ها</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" class="mw-redirect" title="انگلیسی‌ها" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انگلیسی‌ها</a>&nbsp;مقاومت کرد. با اینکه ایران در دوران قاجار بر خلاف کشورهای منطقه هرگز&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87" title="مستعمره" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مستعمره</a>&nbsp;نشد ولی بخش‌هایی از خاک خود را در این جنگ‌ها به‌ویژه با<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87" title="روسیه" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">روسیه</a>&nbsp;از دست داد.<sup id="cite_ref-7" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-7" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۷]</a>چت</sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">خاندان قاجار از خاندان‌های بزرگ ایران است. اعضای این خاندان از چت نوادگان پسری شاهزادگان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1" class="mw-redirect" title="قاجار" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قاجار</a>&nbsp;هستند. پس از اجباری شدن&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C" title="نام خانوادگی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نام خانوادگی</a>&nbsp;و شناسنامه در دورهٔ رضاشاه، هرکدام از شاخه‌های این خانواده نامی انتخاب کردند که اغلب برگرفته از نام یا لقب شاهزاده‌ای بود که نسب خود را به او می‌رساندند. اکنون بسیاری از نوادگان قاجار چت در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایران</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="جمهوری آذربایجان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جمهوری آذربایجان</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7" title="اروپا" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">اروپا</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" class="mw-redirect" title="آمریکا" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آمریکا</a>&nbsp;زندگی می‌کنند.</p><div>چت</div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"></p><div id="toc" class="toc" style="border: 1px solid rgb(162, 169, 177); padding: 7px; font-size: 13.3px; display: table; zoom: 1; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; background-color: rgb(248, 249, 250);"></div></div></div> text/html 2017-10-29T18:00:43+01:00 sahar-chat.tk omid araz مغان چت روم اصلی http://sahar-chat.tk/post/54 <div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;">ز ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد چت</div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"></span><div id="jump-to-nav" class="mw-jump" style="overflow: hidden; height: 0px; zoom: 1; -webkit-user-select: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86#mw-head" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86#p-search" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a></div><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><div class="mw-parser-output"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b>مغان</b>&nbsp;می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته‌باشد: چت</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;);"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA" title="مغ" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مغ</a>&nbsp;چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86" title="استان مغان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان مغان</a>&nbsp;یکی از استان‌های&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایران</a>&nbsp;به مرکزیت&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86" title="باجروان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">باجروان</a>&nbsp;در دوره&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C" class="mw-redirect" title="خلفای عباسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خلفای عباسی</a>&nbsp;بود. چت&nbsp;</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86" title="دشت مغان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">دشت مغان</a>&nbsp;نام جلگه‌ای است در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84" title="استان اردبیل" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان اردبیل</a>.چت&nbsp;</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1)" title="مغان (کاشمر)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">روستای مغان</a>&nbsp;روستایی است از توابع بخش مرکزی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1" title="شهرستان کاشمر" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شهرستان کاشمر</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" title="استان خراسان رضوی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان خراسان رضوی</a>. چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%82" title="مغانجیق" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مغانجیق</a>&nbsp;نام روستایی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87" title="شهرستان مراغه" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شهرستان مراغه</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C" title="استان آذربایجان شرقی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان آذربایجان شرقی</a>. چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D9%82" title="مغان‌جوق" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مغان‌جوق</a>&nbsp;نام روستایی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" title="شهرستان سلماس" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شهرستان سلماس</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C" title="استان آذربایجان غربی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان آذربایجان غربی</a>. چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87" title="مغان‌ده" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مغان‌ده</a>&nbsp;نام روستایی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1" title="شهرستان نور" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شهرستان نور</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="استان مازندران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان مازندران</a>. چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88_(%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B3%D9%88%D9%86)&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="طایفه مغانلو (شاهسون) (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">طایفه مغانلو (شاهسون)</a>&nbsp;نام یکی از طوایف ایل شاهسون چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88_(%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C)&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="طایفه مغانلو (قشقایی) (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">طایفه مغانلو (قشقایی)</a>&nbsp;نام یکی از طوایف ایل قشقایی چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88_(%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%BA)&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="طایفه مغانلو (قره داغ) (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">طایفه مغانلو (قره داغ)</a>&nbsp;نام یکی از طوایف ایل قره داغ چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88_(%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C)&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="تیره مغانلو (قشقایی) (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">تیره مغانلو (قشقایی)</a>&nbsp;نام یکی از تیره‌های طایفه عمله ایل قشقایی چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88" class="mw-disambig" title="مغانلو" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مغانلو</a>&nbsp;نام روستایی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="شهرستان ماه نشان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شهرستان ماه نشان</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="استان زنجان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان زنجان</a>. چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88" title="تپه قلعه مغانلو" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تپه قلعه مغانلو</a>&nbsp;یکی از آثار ملی ایران. چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">جمع کلمه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA" title="مغ" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مغ</a>&nbsp;چت</li></ul></div></div> text/html 2017-10-29T17:59:18+01:00 sahar-chat.tk omid araz چت روم نیما|مهدیه چت نیما چت روم http://sahar-chat.tk/post/53 <div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;">ز ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد چت</div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"></span><div id="jump-to-nav" class="mw-jump" style="overflow: hidden; height: 0px; zoom: 1; -webkit-user-select: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9)#mw-head" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9)#p-search" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a></div><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><div class="mw-parser-output"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b>نیما</b>&nbsp;نامی است که در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" class="mw-redirect" title="فارسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فارسی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AA%DB%8C" class="mw-redirect" title="تبتی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تبتی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="عبری" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عبری</a>&nbsp;کاربرد دارد.چت&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">معنی آن در زبان فارسی&nbsp;<b>عادل</b>&nbsp;و&nbsp;<b>دادگر</b>&nbsp;به معنی کسی که نسبت به دیگران منصف است ؛ (نیم + الف صفت فاعلی) ذکر شده است. همچنین بعضی از ادیبان نیما را مشتق از لغت&nbsp;<b>نام</b>&nbsp;و به چتمعنای&nbsp;<b>نامی</b>&nbsp;و&nbsp;<b>نامدار</b>&nbsp;بیان کرده اند. طبق لغت نامه دهخدا، معنی اسم نیما در لغت به معنی&nbsp;<b>خرد و کوچک</b>&nbsp;است و از اسامی اصیل ایرانی است . این نام در فرهنگ عمید مشتق از ماه ( نیم + ماه) و به معنی&nbsp;<b>نیمه ماه</b>&nbsp;ذکر شده است. همچنین نیما نام کوهی در حوالی نور مازندران می باشد.<sup id="cite_ref-ref1_1-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9)#cite_note-ref1-1" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>&nbsp;<sup id="cite_ref-ref2_2-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9)#cite_note-ref2-2" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup>&nbsp;همچنین به معنای&nbsp;<b>کمان</b>&nbsp;(تیر و کمان) است.<sup id="cite_ref-ref2_2-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9)#cite_note-ref2-2" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a>چت</sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">رواج این نام در فارسی پس از انتخاب این نام از سوی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="علی اسفندیاری" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما یوشیج</a>&nbsp;شاعر معاصر ایرانی و مبدع شعر نو فارسی صورت پذیرفت. این نام در اکثر سال های دهه ۸۰ شمسی در صدر نام های غیر مذهبی و فارسی اصیل انتخابی برای تازه متولدین از سوی ایرانیان بوده است.<sup id="cite_ref-ref1_1-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9)#cite_note-ref1-1" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">در زبان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C" title="زبان عبری" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عبری</a>&nbsp;این نام مونث است. معانی آن به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="عبری" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عبری</a>،&nbsp;<b>نعمت</b>&nbsp;یا&nbsp;<b>رحمت</b>،&nbsp;<b>سر رشته</b>&nbsp;و&nbsp;<b>ملودی</b>. در زبان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AA%DB%8C" class="mw-redirect" title="تبتی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تبتی</a>&nbsp;هم نام پسرانه است و هم دخترانه و معنی آن در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%AA%DB%8C" title="زبان تبتی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان تبتی</a>&nbsp;<b><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF" title="خورشید" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خورشید</a></b>&nbsp;است. در زبان مازندرانی -سمت نور و حومه- بمعنی "نیامده" می باشد در مقابل "بیما=آمده)</p><pre style="font-family: monospace, monospace; color: rgb(0, 0, 0); border: 1px solid rgb(234, 236, 240); padding: 1em; white-space: pre-wrap; line-height: 1.3em; background-color: rgb(248, 249, 250);"> ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سایت ثبت احوال ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ لغتنامه دهخدا </pre><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; background: none;"><span id="اشخاص"></span><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D8.B4.D8.AE.D8.A7.D8.B5">اشخاصچت</span><span class="mw-editsection" style="-webkit-user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9)&amp;action=edit&amp;section=1" title="ویرایش بخش: اشخاص" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=%221.0%22 encoding=%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 version=%221.1%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E%0A%3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A&quot;);"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC" title="نیما یوشیج" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما یوشیج</a>، شاعر نامدار ایرانی، ملخص به&nbsp;<b>نیما</b></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="نیما رئیسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما رئیسی</a>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87" title="هنرپیشه" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">هنرپیشه</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87" class="mw-redirect" title="گوینده" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">گوینده</a>&nbsp;ایرانی چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="نیما کیان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما کیان</a>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2" class="mw-redirect" title="رقص‌پرداز" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">رقص‌پرداز</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%82%D8%B5%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="رقص‌پژوه (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">رقص‌پژوه</a>&nbsp;ایرانی</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D9%86%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7" title="نیما نکیسا" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما نکیسا</a>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86" title="دروازه‌بان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">دروازه‌بان</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87" title="خواننده" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خواننده</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87" class="mw-redirect" title="نوازنده" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نوازنده</a>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88" title="پیانو" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پیانوی</a>&nbsp;ایرانی چت&nbsp;</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD" title="نیما فلاح" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما فلاح</a>&nbsp;بازیگر ایرانی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86" title="تلویزیون" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تلویزیون</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7" title="سینما" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سینما</a>&nbsp;چت&nbsp;</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C" title="نیما شاهرخ شاهی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما شاهرخ شاهی</a>&nbsp;بازیگر ایرانی و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="مهندسی عمران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مهندس عمران</a>چت</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF" title="نیما ارکانی حامد" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما ارکانی حامد</a>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="فیزیکدان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فیزیکدان</a>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="mw-redirect" title="کانادایی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کانادایی</a>-<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" title="آمریکایی‌ها" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آمریکایی</a>&nbsp;در زمینه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C" class="mw-redirect" title="فیزیک ذره‌ای" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فیزیک ذره‌ای</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86" title="نظریه ریسمان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نظریه ریسمان</a>&nbsp;کاربردی</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D9%85)" class="mw-redirect" title="نیما (نام)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیما</a>&nbsp;نامی برای مردان در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="زبان فارسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان فارسی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C" title="زبان عبری" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان عبری</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%AA%DB%8C" title="زبان تبتی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان تبتی</a></li></ul><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; background: none;"><span id="منابع"></span><span class="mw-headline" id=".D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9">منابع</span></h2></div></div> text/html 2017-10-29T17:57:06+01:00 sahar-chat.tk omid araz ملک چت ابادان چت http://sahar-chat.tk/post/52 <div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد</div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"></span><div id="jump-to-nav" class="mw-jump" style="overflow: hidden; height: 0px; zoom: 1; -webkit-user-select: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86#mw-head" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86#p-search" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a></div><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><div class="mw-parser-output"><div role="note" class="hatnote navigation-not-searchable" style="font-style: italic; padding-right: 1.6em; margin-bottom: 0.5em;">برای دیگر کاربردها،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C)" class="mw-disambig" title="آبادان (ابهام‌زدایی)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آبادان (ابهام‌زدایی)</a>&nbsp;را ببینید.</div><table class="infobox infobox geography vcard" style="font-size: 12.6px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); color: black; margin: 0.5em 1em 0.5em 0px; padding: 0.2em; float: left; clear: left; text-align: right; line-height: 1.2em; border-collapse: collapse; width: 22em; background-color: rgb(248, 249, 250);"><tbody><tr><th colspan="2" class="fn org" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em; text-align: center; font-size: 15.75px; background: rgb(255, 255, 255);">آبادان<br><span class="nickname"><small style="font-size: 13.3875px;">آبودان (لهجه آبادانی)، عبادان (تلفظ عربی)</small></span></th></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em; text-align: center;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abadan_the_city_of_Oil.jpg?uselang=fa" class="image" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><img alt="Abadan the city of Oil.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Abadan_the_city_of_Oil.jpg/250px-Abadan_the_city_of_Oil.jpg" width="250" height="177" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Abadan_the_city_of_Oil.jpg/375px-Abadan_the_city_of_Oil.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Abadan_the_city_of_Oil.jpg/500px-Abadan_the_city_of_Oil.jpg 2x" data-file-width="3508" data-file-height="2480" style="border: 0px; vertical-align: middle;"></a></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">کشور</th><td class="county-name" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><span class="flagicon"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/23px-Flag_of_Iran.svg.png" width="23" height="13" class="thumbborder" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/35px-Flag_of_Iran.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/46px-Flag_of_Iran.svg.png 2x" data-file-width="630" data-file-height="360" style="border: 1px solid rgb(234, 236, 240); vertical-align: middle;">&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایران</a></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="استان‌های ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان</a></th><td class="label" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="استان خوزستان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوزستان</a></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="فهرست شهرستان‌های ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شهرستان</a></th><td class="label" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86" title="شهرستان آبادان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آبادان</a></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="فهرست بخش‌های ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بخش</a></th><td class="label" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86" title="بخش مرکزی شهرستان آبادان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مرکزی</a></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">نام(های) قدیمی</th><td class="nickname" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">آپادانا، اوپاتان، عبادان (تلفظ عربی)</td></tr><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em; text-align: center;">مردم</th></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="جمعیت شهرهای ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جمعیت</a></th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">۳۰۱۰۰۰<sup id="cite_ref-.D8.A2.D9.85.D8.A7.D8.B1_1-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86#cite_note-.D8.A2.D9.85.D8.A7.D8.B1-1" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA" title="تراکم جمعیت" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تراکم جمعیت</a></th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">۱۶۷&nbsp;<sub style="line-height: 1em;">نفر بر کیلومتر مربع</sub></td></tr><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em; text-align: center;">جغرافیای طبیعی</th></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">مساحت</th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">۱۲۷۵</td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">ارتفاع از سطح دریا</th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">۳</td></tr><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em; text-align: center;">آب‌وهوا</th></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">میانگین دمای سالانه</th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">۲۶</td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">میانگین بارش سالانه</th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">۱۴۶</td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">روزهای یخبندان سالانه</th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">۰</td></tr><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em; text-align: center;">اطلاعات شهری</th></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1" title="شهردار" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شهردار</a></th><td class="agent" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">علیرضا بچاری</td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="فهرست ره‌آورد شهرهای ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ره‌آورد</a></th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">خرما، ماهی و کالای ته لنجی</td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87" class="mw-redirect" title="پیش‌شماره" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پیش‌شماره تلفنی</a></th><td style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">۰۶۱</td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">وبگاه</th><td class="url" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em;">abadan.ir</td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(162, 169, 177); padding: 0.4em 0.6em; text-align: center;"><div class="center" style="width: 261px;"><div class="thumb tnone" style="margin-right: auto; margin-left: auto; margin-bottom: 0.5em; width: auto; background-color: transparent;"><div class="thumbinner" style="margin-right: auto; margin-left: auto; min-width: 100px; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); padding: 3px; font-size: 11.844px; overflow: hidden; width: 252px;"><div style="margin-right: auto; margin-left: auto; position: relative; border: 1px solid lightgray;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_location_map.svg?uselang=fa" class="image" title="آبادان بر ایران واقع شده‌است" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); margin-right: auto; margin-left: auto; background: none;"><img alt="آبادان بر ایران واقع شده‌است" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Iran_location_map.svg/250px-Iran_location_map.svg.png" width="250" height="223" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Iran_location_map.svg/375px-Iran_location_map.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Iran_location_map.svg/500px-Iran_location_map.svg.png 2x" data-file-width="1200" data-file-height="1071" style="border: 0px; vertical-align: middle; margin-right: auto; margin-left: auto;"></a><div style="margin: 0px; position: absolute; z-index: 2; top: 138.922px; left: 58.5px; height: 0px; width: 0px; padding: 0px;"><div style="margin-right: auto; margin-left: auto; position: relative; right: -4px; top: -4px; width: 8px; font-size: 8px; z-index: 100;"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/8px-Red_pog.svg.png" title="آبادان" width="8" height="8" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="64" data-file-height="64" style="border: 0px; vertical-align: middle; margin-right: auto; margin-left: auto;"></div><div style="margin-right: auto; margin-left: auto; line-height: 13.0284px; z-index: 90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; left: 6.5em; text-align: left;"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 1px;">آبادان</span></div></div></div><div class="thumbcaption" style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; font-size: 11.1334px; text-align: right;"><div style="margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: center;">روی نقشه ایران<br style="margin-right: auto; margin-left: auto;"><span class="plainlinks nourlexpansion" style="margin-right: auto; margin-left: auto;"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; white-space: nowrap;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/17px-WMA_button2b.png" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/17px-WMA_button2b.png 1x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/34px-WMA_button2b.png 2x" class="wmamapbutton noprint" title="نمایش مکان در نقشه‌ای پویا" alt="" style="border: 0px; vertical-align: middle; margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 0px 0px 0px 3px; cursor: pointer;"><a class="external text" href="https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&amp;pagename=%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86&amp;params=30.339167_N_48.304167_E_" style="text-decoration: none; color: rgb(102, 51, 102); margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 0px !important; white-space: normal; background: none !important;"><span class="geo-default" style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: inline;"><span class="geo-dec" title="نقشه‌ها، عکس‌های هوایی، و دیگر داده‌های این موقعیت" style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: inline;"><span dir="ltr" style="margin-right: auto; margin-left: auto;">۳۰.۳۳۹۱۶۷°</span>شمالی&nbsp;<span dir="ltr" style="margin-right: auto; margin-left: auto;">۴۸.۳۰۴۱۶۷°</span>شرقی</span></span></a></span></span><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: small;"><span id="coordinates" style="margin: 0em; position: absolute; top: 0em; left: 0em; float: left; padding: 0em; line-height: 1.5em; text-align: right; font-size: 11.05px; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="دستگاه مختصات جغرافیایی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); margin-right: auto; margin-left: auto; background: none;">مختصات</a>:&nbsp;<span class="plainlinks nourlexpansion" style="margin-right: auto; margin-left: auto;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/17px-WMA_button2b.png" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/17px-WMA_button2b.png 1x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/34px-WMA_button2b.png 2x" class="wmamapbutton noprint" title="نمایش مکان در نقشه‌ای پویا" alt="" style="border: 0px; vertical-align: middle; margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 0px 0px 0px 3px; cursor: pointer;"><a class="external text" href="https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&amp;pagename=%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86&amp;params=30.339167_N_48.304167_E_" style="text-decoration: none; color: rgb(102, 51, 102); margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 0px !important; background: none !important;"><span class="geo-default" style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: inline;"><span class="geo-dec" title="نقشه‌ها، عکس‌های هوایی، و دیگر داده‌های این موقعیت" style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: inline;"><span dir="ltr" style="margin-right: auto; margin-left: auto;">۳۰.۳۳۹۱۶۷°</span>شمالی&nbsp;<span dir="ltr" style="margin-right: auto; margin-left: auto;">۴۸.۳۰۴۱۶۷°</span>شرقی</span></span></a></span></span></span></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b>آبادان</b>&nbsp;شهری در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="استان خوزستان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استان خوزستان</a>&nbsp;و جنوب‌غرب ایران، مرکز&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86" title="شهرستان آبادان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شهرستان آبادان</a>&nbsp;و از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="مناطق آزاد بازرگانی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مناطق آزاد بازرگانی</a>&nbsp;(<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF" title="منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند</a>) ایران است. بر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86" title="جزیره آبادان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جزیره‌ای هم‌نام خود</a>&nbsp;در ۵۳ کیلومتری&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" title="خلیج فارس" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خلیج فارس</a>&nbsp;در نزدیکی با مرزهای<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82" title="عراق" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عراق</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA" title="کویت" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کویت</a>&nbsp;جای گرفته است. این شهر همچنین دارای فرودگاه و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1" title="بندر" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بندر</a>&nbsp;است و به دلیل داشتن&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA" title="پالایشگاه نفت" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پالایشگاه نفت</a>و پتروشیمی راهبردی بودن و هم‌مرزی با کشور&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82" title="عراق" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عراق</a>، از زمان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85" title="جنگ جهانی دوم" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جنگ جهانی دوم</a>&nbsp;یکی از مهم‌ترین شهرهای<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87" title="خاورمیانه" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خاورمیانه</a>&nbsp;و ایران بوده‌است. یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفت جهان (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86" title="پالایشگاه نفت آبادان" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پالایشگاه نفت آبادان</a>) در این شهر قرار دارد. نفت از اغلب مناطق خوزستان با لوله به این شهر می‌رسد و پس از تصفیه به کلیه جهان صادر می‌شود. نزدیکترین شهر به آبادان،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="خرمشهر" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خرمشهر</a>&nbsp;است که حدود ۱۵ کیلومتر با&nbsp;</p></div></div> text/html 2017-10-29T17:56:05+01:00 sahar-chat.tk omid araz موزیک چت اهنگ چت /وم اناینا http://sahar-chat.tk/post/51 موزیک چت اهنگ چت &nbsp; چت روم اناینا&nbsp; text/html 2017-10-29T17:55:01+01:00 sahar-chat.tk omid araz موزیک چت اهنگ چت http://sahar-chat.tk/post/50 موزیک چت اهنگ چت &nbsp; چت روم اهنگ بزن سنگ چت&nbsp; text/html 2017-10-29T17:54:18+01:00 sahar-chat.tk omid araz چت روم عاشقانه /چت روم جوانان ورزشی http://sahar-chat.tk/post/49 چت روم عاشقانه /چت روم جوانان ورزشی &nbsp;بهشت چت text/html 2017-10-29T17:53:26+01:00 sahar-chat.tk omid araz حاجر چت /لقمان چت http://sahar-chat.tk/post/48 سسسسسسس چت &nbsp;چت روم &nbsp;ففع تراخوتر چاتتتتحاجر چت /لقمان چت&nbsp; text/html 2017-10-29T17:52:14+01:00 sahar-chat.tk omid araz بهشت چت دنیای چت بهشت چت روم http://sahar-chat.tk/post/47 بهشت چت &nbsp;دنیای چت بهشت چت روم &nbsp;چن چت چت چ6578798749769/*-56659888<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>////*///**چت روم